Son Günlük Yazıları Tümünü Gör

703 Cesur Yüreğe Şürkanlarımla

8 Haziran

2. Bölge Seçmenine

28 Mayıs

.
Eğitim Politikaları Uzmanı

Batuhan Aydagül

Türkiye’de eğitime yaptığı katkılardan ötürü 2012’de Chicago Council of Global Affairs tarafından Yılın Sosyal Girişimcisi seçildi.

Kimdir ?

Stanford Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Politika Analizi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Ülkesine döndükten sonra Eğitim Reformu Girişimi'nde görev aldı ve yöneticilik sorumluluğuna kadar yükseldi. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde de eğitim konusunda hizmet verdi.


Batuhan Aydagül

Mahalle Okulları


Bir öğrencinin burada okuması için de ne adres değiştirmeye gerek var ne üzerine para vermeye çünkü bu mahalle okulları her mahallede ve parasız !

BENCE EĞİTİM

Eğitimin birincil amacı öğrencilere öğrenmeyi öğretmek olmalı. Nasıl öğreneceğini bilen ve öğrenmeyi seven öğrenciler, hayatları boyunca öğrenmeye devam eder ve kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

HAYALİMDEKİ OKUL

Öğrenciler dini, etnik, ekonomik, zihinsel ve bedensel farklılıklarıyla beraber gelip bir çatı altında buluşuyorlar. Burada ayrımcılığa ve şiddete tahammül yok, tüm öğrenci ve öğretmenler eşit özgürlüklere sahip.

PROJE: EĞİTİM MECLİSLERİ

Katılımcı, veri temelli ve yenilikçi politika üretme ve demokratik karar alma modelini geliştirirken Yerel Gündem 21 tarafından zamanla geliştirilen Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri gibi deneyimlerden yararlanılacak.

Yol Haritası

●    Okullar sadece Ankara’daki tek bir merkezden yönetilmemeli. Okul-aile birlikleri, öğretmenler ve öğrenciler okul yönetiminde söz sahibi olmalı.

●    Okul yöneticileri aldıkları eğitim, sahip oldukları deneyim gibi objektif kriterler doğrultusunda yerleştirilmeli.

●    Yerelde kurulacak Eğitim Meclisleri eğitim politikalarının üretilme sürecinde aktif rol almalı.

●    Eğitimde kalitenin iyileştirilmesi için öncelikli olarak öğretmenler bütüncül olarak desteklenmeli. Bu kapsamda 2011’de hazırlanan Ulusal Öğretmen Stratejisi bir an önce uygulamaya konulmalı.

●    Önümüzdeki 10 yıl, ÖĞRETMEN ON YILI ilan edilerek her sınıfta iyi bir öğretmen olmasını sağlamak ulusal önceliğimiz ilan edilmeli..

●    Ücretli öğretmenlik kaldırılmalı. Açılan pozisyonlara atanamayan öğretmenler atanmalı.

●    Eğitim fakültesi içeriğine farklı alanlardan dersler de eklenmeli. Eğitim fakültesi mezunlarının tek seçeneği öğretmenlik olmamalı, bu fakültelerden mezun olanlar, sivil toplum ve yaşam boyu eğitim gibi farklı alanlarda da iş bulabilecek becerilere sahip olmalı.

●    Eğitim fakültelerinin kontenjanı sınırlandırılmalı. Lisans üstü programlara ve araştırmaya odaklanan eğitim fakültesi sayısı artırılması.

●    Rehber öğretmenlere daha çok yatırım yapılmalı. Psikososyal desteğin yanında öğrencilere kariyer desteği de sağlanmalı.

●    Öğretim programları hazırlanırken öncelik, öğrencilere yaşam boyu öğrenme temelli, eleştirel düşünme ve iş gücüne katılım için gerekli temel becerileri kazandırmak olmalı.

●    Öğretim programları aynı zamanda öğrencilere içinde yaşadıkları toplumun özellikleri ve temel sorunları hakkında farkındalık kazandırmayı, onların tartışma ve uzlaşma becerilerini geliştirmeyi hedeflemeli.

●    Anadil temelli çokdilli eğitim modeli uygulamaya konulmalı. Çocuklar okuma yazmayı ana dillerinde öğrenebilmeli, hem Türkçe de hem de diledikleri diğer dillerde okuryazar olabilmeliler.

●    Yabancı dil eğitimini iyileştirmek için mevcut ders sayısını artırmak çözüm değil. Bunun yerine yabancı dil dersinin içeriği ve yöntemini geliştirmeye ve o dersi veren öğretmenlerin daha donanımlı olmalarına yönelik çalışmalar yapılmalı.

●    Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu değil, seçmeli olmalı ve felsefe öğretmenleri tarafından verilmeli.

●    Öğretim programları hazırlanırken toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinden ödün verilmemeli.

●    Okullara ve öğretmenlere öğretim programlarında belli konularda değişiklik ya da yenilik yapma esnekliği tanınmalı.

●    Ders dışı etkinliklerin öğrencilerin okula aidiyet duygularının gelişmesindeki önemli rolü göz ardı edilmemeli. Bu kapsamda, okul programlarına ders dışı etkinlikler de eklenmeli.

●    Tüm okullarda tam gün öğretime geçilmesi için okul ihtiyacı karşılanmalı.

●    Okul inşa etme ve fiziksel altyapılarını hazırlama konusunda sorumluluk belediyelere devredilmeli. İhtiyacı olan belediyelere devlet destek olmalı.

●    Okul binalarının daha güvenli ve hijyenik olması için gerekli fiziksel altyapı sağlanmalı.

●    Okul mimarisi çocuk pedagojisine uygun olmalı.

●    FATİH Projesi olarak bilinen öğrencilere ve öğretmenlere tablet dağıtımı, “yenilikçi bir öğrenme modeli” olarak yeniden kurgulanmalı.

●    Türkiye’nin eğitimde çok iyi dijital içerik geliştiren bir ülke, bölgesel bir çekim merkezi olması için yatırım yapılmalı.

●    Eğitim teknolojileri yetişkin ve öğretmen eğitiminde de etkin olarak kullanılmalı, ortaöğretim sonrasında hibrit öğrenme modelleri geliştirilmeli.

●    Devlet, özel okullara finansal destek vermek yerine bu kaynağı devlet okullarına ayrılan bütçeye aktarmalı.

●    Okullara öğretmen giderleri karşılandıktan sonra öğrenci başına bütçe gönderilmeli; böylece her okul iyi eğitim vermek için gerekli bütçeye sahip olmalı.

●    Eşitlikçi bir eğitim için okullar, okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel destek programları (öğle yemeği, şartlı eğitim yardımı, kaynaştırma okuluna destek, vb.) ile desteklenmeli.

●    Okul bütçeleri ilçe müdürlükleri tarafından değil, okul-aile birlikleri tarafından yönetilmeli.

●    Eğitim için ek kaynak yaratılmasında yenilikçi kamu borçlanma yöntemlerinden faydalanılmalı.

●    Merkezi sınavla öğrenci alan liselerin sayısı azaltılmalı. Bu şekilde öğrencilerin seçici okullara gitmek isteyen, ilköğretim okullarındaki en başarılı % 3-5’lik kısmı haricindeki öğrenciler ortaöğretime geçiş için sınava girmek zorunda bırakılmamalı. Seçici okulların toplam kontenjanı %1-2’yi aşmamalı. İlköğretimden ortaöğretime geçişte öğrenci nüfusunun çoğunluğu okulların ve öğrencilerin güçlü yanları ve ihtiyaçlarını dikkate alan bir sistem ile yerleştirilmeli.

●    Ortaöğretim başarı sınavlarında açık uçlu sorulara da yer verilmeli; sınavlarda okul başarı puanı ve öğretmen karar puanlarının ağırlığı kademeli olarak artırılmalı.

●    Eğitim sisteminin durumu temsil kabiliyetine sahip örneklem üzerinde yapılacak seviye belirleme sınavlarıyla izlenmeli, bu sınavların sonuçları sadece eğitimin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmalı.

●    Ortaöğretimden yükseköğretime geçişte kademeli olarak üniversitelerin kendi öğrencilerini seçebilmelerine fırsat tanınmalı. Merkezi sınavların adil ve hatasız gerçekleşmesi sağlanmalı.

●    Okul öncesi eğitim zorunlu olmalı.

●    4+4+4 her ne kadar sorunlu bir sistem olsa da bu aşamada ani bir değişiklik yapılarak yeni bir sistem karmaşası yaratılmamalı. Tam gün eğitime geçişten sonra sistemin aksayan yönleri tekrardan değerlendirilmeli ve gerekli değişiklikler toplumsal uzlaşma sağlanarak ve kademeli olarak gerçekleştirilmeli.

●    Meslek liselerinin programları genel liselerin programlarına yaklaştırılmalı. Turizm, ticaret gibi fazla teknik bilgi ve beceri gerektirmeyen alanlardaki meslek liseleri genel liselerle birleştirilmeli.

●    Sertifika programları yaygınlaştırılmalı. Bu şekilde her yaştan bireyin diledikleri zaman istedikleri alanlarda bilgi ve beceri edinmelerinin önü açılmalı.

●    Mesleki Yeterlilik Kurumu ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Komisyonlarının kapasitesi güçlendirilmeli ve işlevselliği artırılmalı.

●    Çağdaş ve demokratik bir Yüksek Öğretim Kanunu çıkarılmalı.

●    Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kaldırılmalı ve bunun yerine hesap sorulabilir bir izleme ve yönetim mekanizması kurulmalı.

●    Akademisyenlerin özlük hakları iyileştirilmeli.

●    Üniversitelere araştırmacı ve öğretim görevlisi yetiştirme konusunda uzun vadeli, veri temelli politikalar üretilmeli.

●    Şimdiki aşırı merkeziyetçi sistem terk edilmeli, bunun yerine çoğulcu ve rekabetçi bir sisteme olanak tanınmalı. Tek tip üniversite modeli terk edilmeli, yerel ve bölgesel ihtiyaçlar dahilinde yeni modellemelere imkan tanınmalı.

●    Bilimsel üretkenlikte uluslararası alanda rekabet edebilecek az sayıda yüksek nitelikli araştırma merkezi üzerine yoğunlaşılmalı.

●    Yurtdışında doktora yapan öğrencilerin mecburi hizmet süresi kısaltılmalı ve mecburi hizmet yapacakları yeri belirlerken öğrencilere daha fazla söz hakkı tanınmalı.

●    Üniversitelerin bulundukları şehirlerdeki halkla ilişkileri yaşam boyu eğitim kapsamında geliştirilmeli.

●    İş dünyası, sivil toplum ve üniversiteler arasında işbirlikleri teşvik edilmeli, iyi örnekler desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalı.

Gün Gün Batuhan Aydagül Günlük Yazıları

Batuhan Aydagül Günlüğü